அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம், தமிழ்நாடு்

TAMILNADU SCHOOL EDUCATION RESULT WEBSITE:

www.dge1.tn.nic.in

www.dge2.tn.nic.in

PROVISIONAL CERTIFICATE DOWNLOAD WEBSITE :

www.dge.tn.nic.in

DIGILOCKER WEBSITE :

www.digilocker.gov.in