புலப்பெயர்ச்சிச்சான்றிதழ் வழங்குதல்:-

மதிப்பெண் சான்றிதழ்களின் சான்றிட்ட நகல் வழங்குதல் :-

மறுபிரதி மதிப்பெண் சான்றிதழ்களின் சான்றிட்ட நகல் வழங்குதல் :-

மதிப்பெண் சான்றிதழ்களின் உண்மைத்தன்மை வழங்குதல்:-

  • ஆன்-லைன் வாயிலாகவும் மதிப்பெண் பதிவேடுகளுடன் ஒப்பிட்டுப்பார்த்தும் தற்சமயம் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களின் உண்மைத்தன்மை குறித்த அறிக்கை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.